Telefon: +47 976 99 093

Produktområder

PRODUKTOMRÅDER

Vannrensing / Axon Miljöteknik

 

AMF 600 og 800

Axon Miljøfilter AMF 600 og 800 danner sammen med Axon’s oppsamlingsflate AMU (og eventuelt en pumpebrønn AMP) et system for å fange opp og rense spill/søl av diesel og oljer.
MER INFO / LAST NED PDF

AMFI

Axon AMFI er et filtersystem med stor gjennomstrømningskapasitet til rensing av oljeforurenset vann, for plassering innendørs/frostfritt. Gjennomstrømningskapasiteten i filteret er opp til 15m³/t.
MER INFO / LAST NED PDF

AMBT

Axon AMBT er et mobilt renseanlegg for bruk ved planlagte og akutte oppdrag i felt. Gjennomstrømningskapasiteten er opp til 7,2m³/t. Fra et enkelt filter som er montert på en tilhenger til et helautomatisk renseanlegg.
MER INFO / LAST NED PDF

 

AMC

Axon AMC er et mobilt renseanlegg med stor gjennomstrømningskapasitet til rensing av oljeforurenset vann/grunn, og hvor oppdraget forventes å gå over en viss tid. Gjennomstrømningskapasiteten i rens-eanlegget er opp til 30m³/t.
MER INFO / LAST NED PDF

MAXI

Axon Miljøfilter Maxi er bygget i en 35m³ stålcontainer med krokløft, hvilket gjør Maxi til en mobil filterløsning med stor gjennomstrømning for rensing av hydrokarboner og tungmetaller fra sedimentholdig vann.
MER INFO / LAST NED PDF

Axon Marin

Axon Miljøteknik har i samarbeid med forskere ved Mälardalens Högskola utviklet et enkelt men effektivt rensesystem til bruk ved marine spyleplasser, som oppfyller de anbefalte grenseverdiene som stilles i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012: 10, ″Bottentvättning av fritidsbåtar” Presentasjon

MER INFO / LAST NED PDF

 

Axon trafo-filter

Axon’s nye og enklere system for tømming av trafogruber er utviklet i samarbeid med Vattenfall, med tanke på bruk ved midlertidig oppstilling av transformatorer eller i nyere trafogruber hvor det er liten sannsynlighet for at det er større mengder med olje i vannet.

MER INFO / LAST NED PDF

Absorberende lenser

Axon oljeabsorbent AFX kan benyttes som løs absorbent eller i absorberende lenser. En av fordelene med dette systemet er at det ikke er nødvendig å ha et lager av plasskrevende ferdige lenser. Med enkle hjelpemidler kan man produsere oljelensene på stedet og i akkurat den lengden man måtte ønske.
MER INFO / LAST NED PDF

 

 

Vannrensing / OPS

 

DAF

OPS Dissolved Air (eller gass) Flotation (DAF) skreddersys for hvert enkelt prosjekt. Generelt er de av typen resirkulasjon, med kontroll på renseprosessen ved hjelp av justerbar luftmengdemåling. OPS DAF-system utformes etter kundens prosesskrav.
MER INFO / LAST NED PDF

Elektrokoagulering (EC)

OPS Ltd har designet den første løsningen basert på elektrokoaguleringsteknologi som kan benyttes innenfor nesten samtlige bransjer og driftsmiljøer til bruk ved behandling av vann forurenset med hydrokarboner. Den er trygg å betjene, lett å vedlikeholde og operativt robust. Designet er patentert i Europa.
MER INFO / LAST NED PDF

 

SAF

OPS SAF ʺSubmerged Air Filtrationʺ er en kontrollert bioreaktor for reduksjon av BOD i vann. Denne løsningen anbefales brukt sammen med OPS EC-enhet for behandling av komplekst vann, som for eksempel sigevann og offshore sloppvann.

MER INFO / LAST NED PDF

 

Filtermedia RM40 og RM40C

RM40 brukes som jonebytter, katalysator og sorbent innenfor rensing, mykgjøring av drikkevann og industrivann. RM40 er en økonomisk løsning for fjerning av ikke-komplekse metaller fra vann.
RM40C er et høytytende rensemedia produsert eksklusivt for OPS Ltd. Det fjerner effektivt komplekse tungmetaller. Det har vist seg meget effektivt til bland annet å fjerne av krom, kobber og arsen i sigevann, og til fjerning av sink og bly fra bilvaskevann.

Filtermedia RM25

RM25 er et granulat, belagt med et overflateaktivt middel som har affinitet for THP, Fenoler, BTEX og hydrokarboner.
Brukes til absorbsjon av oppløste og emulgerte hydrokarboner i rensesystemer hvor vannet strømmer gjennom rensesystemet.
RM25 har en høyere andel aktive virkestoff enn noe annet absorberende media, hvilket potensielt medfører at rensesystemet får et mindre fotavtrykk. Media kan leveres i bulk, kassett eller poser, og kan leveres med utskiftbare beholdere på opptil 5mt. RM25 kan også etterfylles og benyttes i andre systemer.

 

 

Forurensede masser

 

AEV

AEV-systemet er den mest effektive metoden for behandling av oljeholdig sand/slam, glødeskall og annet kontaminert materiale som sand/jord.

MER INFO / LAST NED PDF

 

 

 

 

Oljetåke / Franke Filter

 

Vannkraft

Fjerning av oljetåke fra lagre i hydro-turbiner . Kravene til filtrering av oljetåke i hydro-turbiner er lik det som er for andre turbiner, men her bør også andre parametere tas i betraktning. Det er viktig at vakuum justeres individuelt for hvert lager (turbin, bærelager, generator).

Gassturbiner

Smøreoljesystemet i en gassturbin er meget følsomt og bør i størst mulig grad være beskyttet mot miljømessige påvirkninger. FRANKE-Filter bidrar til denne beskyttelsen. Fuktighet og forurensninger ekstraheres og filtreres før den rensede oljen føres tilbake til smøreoljesystemet. Samtlige av oljens tilsetningsstoffer blir bevart.

Dampturbiner

Evakuering av oljetåke i lagrene i dampturbiner utføres av en ved at det etableres et justerbart vakuum i smøreoljesystemet, som hindrer at oljetåke lekker gjennom glidelagre. I tillegg blir turbiner, de ansatte og arbeidsplassen generelt beskyttet mot forurensning av smøreolje.

 

Gjenvinningsstasjoner

Modulo Systems

Norenvi opererer som agent for Modulo Systems på det norske og det svenske markedet.
Modulo beton, som inngår i Modulo Systems, er et unikt prefabrikkert konsept for gjenvinningsstasjoner/miljøstasjoner, som i tillegg til et effektivt areal oppe på modulene, også gir mulighet for maksimal utnyttelse av arealene under plassen.
I Modulo Systems inngår også det meste av utstyr som man trenger på en moderne gjenvinningsstasjon; egne løsninger for farlig avfall, blokker, skilter, fendere, containermatter, styreskinner, truckramper mm.
For ytterligere informasjon gå direkte til Modulo Systems hjemmesider.